Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Počítadlo

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 565
TÝDEN: 2339
CELKEM: 436454

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Městský úřad Plesná

5. května 301, 351 35 Plesná
 

K n i h o v n í   ř á d
Městské knihovny v Plesné
 

V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Plesné, schválenou zastupitelstvem města, usnesením č. 38/07-02 ze dne 3. července a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:
 
I. Základní ustanovení
 
Čl. 1
Poslání a činnost knihovny
 
Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.
 
Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby
 
1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
a) výpůjční služby
b) meziknihovní služby
c) informační služby:
ca) informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
cb) informace z oblasti veřejné správy
cc) ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
 
2 Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně
 
3 Knihovna poskytuje tyto placené služby:
- meziknihovní výpůjční služba MVS ( poštovné pokud je účtováno)
- přístup na Internet
Tyto služby knihovna poskytuje na základě požadavku uživatele v souladu s § 4,
odst. 2 až 4 zákona číslo 257/20001 Sb., knihovního zákona, to znamená, že úhradu za ně požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.
4 Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou č. 1 tohoto KŘ.
 
II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb
Čl. 3
Registrace uživatele
 
1 Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vyplněním přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, na základě které mu bude vydán čtenářský průkaz. Podpisem přihlášky uživatel potvrzuje, že je obeznámen s Knihovním řádem a bude jej dodržovat a zároveň podle zákona č. 101/2002 O ochraně osobních údajů uděluje knihovně souhlas s evidováním a využíváním osobních údajů pro potřeby uvedené v odstavci 4.
2 Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a rok narození.
3 Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
4 Knihovna je zaregistrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3, jako správce, který má oprávnění shromažďovat osobní údaje uživatelů na základě zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Údaje na přihlášce slouží knihovně k identifikaci osoby při správě svěřeného majetku, při vzájemné komunikaci mezi knihovnou a čtenářem a pro potřeby statistiky. Ochrana osobních údajů před zneužitím je zajištěna odpovědnými pracovníky a garantována knihovnou podle Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny, která je přílohou č. 2 tohoto KŘ.
 
Čl. 4
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny
 
1 Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
2 Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
3 Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.
 
Čl. 5
Pokyny pro využívání výpočetní techniky
 
1 Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
2 Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
3 Uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané dle potřeby z bází dat v Internetu.
4 Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
5 Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
6 Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. - autorský zákon).
 
III. Výpůjční řád
Čl. 6
Zpřístupňované knihovní dokumenty
 
1 Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z fondu Okresní knihovny v Chebu prostřednictvím výměnných souborů a z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb.
2 Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.
3 Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.
 
Čl. 7
Rozhodnutí o půjčování
 
1 Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.), které byly vypůjčeny
z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou
výpůjčky pouze v prostorách knihovny.
 

Čl. 8
Postupy při půjčování
 

Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady knihovníkovi. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu.
 

Čl. 9
Výpůjční lhůty

 
1.  Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc.
Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
 

Čl. 10
Vracení vypůjčeného dokumentu

1 Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
2 Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
Čl. 11
Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu
1 Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
2 Množství půjčených dokumentů mimo knihovnu stanoví knihovník.
3 Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám.
Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
4 Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.
5 Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní
cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační
poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního
zastoupení.
6 Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
 
IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu
Čl. 12
Ztráty a náhrady
 
1 Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
2 O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody (uvedení do předešlého stavu) obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže takový způsob náhrady není možný nebo účelný, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
3 Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
4 Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
 

Čl. 13
Přestupky proti Knihovnímu řádu
 

Vymáhání nevrácených výpůjček:
Knihovna vymáhá upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis s vědomím obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou
Vymáhání nevracených výpůjček:
Nezávisle na vymáhaní poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách ( z nichž poslední je doporučený dopis MěÚ ) následuje vymáhání právní cestou
Ztráta průkazu uživatele:
Za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.
 
Čl. 14
Náhrada všeobecných škod
 
1 Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: “Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.”).
2 Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.
 
V. Závěrečná ustanovení
 
Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny .
Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy
Ruší se Půjčovní řád ze dne 27.1.1983.
Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou
 
VI. Přílohy Knihovního řádu
1 Ceník placených služeb v Městské knihovně v Plesné.
2 Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny
 
V Plesné 8.7.2002
razítko
podpis vedoucí knihovny
 
 
 
Příloha č. 2
 
Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny
 
1. Oznamovací povinnost
 
Knihovna oznámí Úřadu pro ochranu osobních údajů, že je správcem a zpracovatelem osobních údajů svých uživatelů.
 
2. Účel zpracování osobních údajů čtenářů
 
Ochrana majetku pořízených z veřejných rozpočtových zdrojů, zejména pak knihovního fondu půjčovaného čtenářům mimo prostory knihovny.
Poskytování kvalitních služeb uživatelům tím, že bude knihovna uživatele kontaktovat v případech vymezených knihovním řádem nebo v případech, kdy si to uživatel sám vyžádá. Knihovna povede přesnou evidenci o všech transakcích, zejména o provedených výpůjčkách a využije těchto poznatků k efektivní akvizici a správě knihovních fondů.
Naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy – zejména zákonem č. 257/2001 Sb., (knihovní zákon), zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zřizovací listinou knihovny.
 
3. Rozsah zpracování osobních údajů uživatelů
 
Základní identifikační údaje uživatele: Jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození. Tyto údaje je uživatel povinen uvést a akceptovat jejich zpracování knihovnou, pokud chce využít jejích služeb v plném rozsahu. Pokud uživatel nedá souhlas s jejich zpracováním, může užívat pouze těch služeb, které knihovna poskytuje anonymně. Další kontaktní údaje (pokud je čtenář uvede): Kontaktní či přechodná adresa, další možná spojení ne čtenáře (telefon, fax, e-mail apod.)
Základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud uživatel je osoba nezletilá, jsou v obdobném rozsahu a struktuře jako základní identifikační údaje uživatele.
Údaje využívané pro statistické účely (pokud je čtenář uvede) – jde o údaje dobrovolné.
Údaje služební – údaje o čtenářském průkazu, o výpůjčkách, rezervacích apod.
Údaje účetní – údaje o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a knihovnou.
 
4. Způsob zpracování a uchovávání osobních údajů uživatelů knihovny
 
Uchovávání na originálních písemnostech (přihláška čtenáře, výpůjční sáček, účetní doklady). Tyto písemnosti jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny, kam je zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky (zamčené dveře, zamčené archivní skříně, osobní dohled odpovědného zaměstnance atd.). Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s písemnostmi pracují v rámci svých pracovních úkolů stanovených vedoucími zaměstnanci.
Uchovávání v počítačových databázích, které jsou uloženy na vyhrazených serverech.
Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.
 
5. Způsob ochrany osobních údajů uživatelů
 
Zaměstnanci knihovny jsou povinni osobní údaje zpracovávat výhradně v rámci pracovní náplně a úkolů, které jim byly stanoveny, ve výše uvedeném rozsahu a účelu a ve shodě s ustanoveními zákona, příslušné vnitropodnikové směrnice a dalších závazných předpisů. Jsou povinni dbát na správnost zpracovávaných osobních údajů a ověřovat ji podle dokladů k tomu určených, vyvarovat se jakéhokoli jednání , které by mohlo být chápáno jako neoprávněné zveřejňování osobních údajů uživatelů (např. sdělování jakéhokoli osobního údaje jiné osobě, než která je subjektem údajů nebo jejím zákonným zástupcem) a jednání , které by mohlo vést k neoprávněnému přístupu třetích osob k osobním údajům uživatelů knihovny.
Knihovna zpracovává osobní údaje uživatelů od okamžiku, kdy čtenář předá knihovně vyplněnou přihlášku, čímž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Osobní údaje uživatele zpracovává knihovna, dokud s tím uživatel nevysloví písemně nesouhlas nebo dokud neuplyne lhůta dvou let od vypršení platnosti jeho legitimace a zároveň lhůta alespoň jednoho roku od vypořádání posledního závazku uživatele vůči knihovně.
V případě porušení povinností knihovny vzniká čtenáři nárok na poskytnutí omluvy, opravy, eventuelně i na poskytnutí přiměřené peněžité náhrady. Pokud uživatel zjistí, že došlo k porušení povinností ze strany knihovny, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.
 
6. Ukončení ochrany osobních údajů
 
Pokud uživatel požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů nebo pokud uplyne výše uvedená
lhůta, má se členství čtenáře v knihovně za ukončené a knihovna provede likvidaci osobních údajů. Znamená to skartaci originálních písemností (přihlášky čtenáře, event. změnové formuláře, které uživatel vyplnil, v neautomatizovaných knihovnách také výpůjční sáčky), případně anonymizaci identifikačních údajů v počítačových databázích.
 
7. Informování uživatelů o problematice ochrany osobních údajů
 
Knihovna musí uživatele informovat písemně a ihned o tom, že v případě čtenářské registrace bude
zpracovávat jeho osobní údaje, musí mu sdělit účel jejich zpracování a musí získat jeho souhlas s tímto zpracováním. Uživatel se musí předem dozvědět, které osobní údaje jsou základní (povinné) i to, že pokud je knihovně nesdělí a odmítne souhlas s jejich zpracováváním, nemohou mu být určité (adresné) služby poskytovány. Čtenář by v okamžiku, kdy se rozhoduje v knihovně zaregistrovat, měl mít k dispozici písemnou informaci obsahující stručný výtah obsahu bodů 2 až 6 této směrnice.