Město Plesná
Město Plesná

  Virtuální prohlídka města ZDE

Mimořádná a ochranná opatření MZČR

Kompletní přehled

Mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví

·         Omezení maloobchodu a služeb

·         Provozovny:

 • regulace počtu zákazníků - 1 zákazník na 10 m2 prodejní plochy,
 • vzdálenosti více než jsou 2 metry,
 • řízení front, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
 • dezinfekční prostředky a pravidelná dezinfekce,
 • informování zákazníků o výše uvedených pravidlech,
 • cirkulace vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu.

Služby:

 • mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 2 metry,
 • služby lze poskytnout pouze zákazníkovi, který nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19, splňuje podmínky TON.

Stravovací služby, hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky, herny a kasina:

 • odstup stolů alespoň 1,5 metru,
 • u jednoho stolu sedí nejvýše 4 osoby,
 • provozovatel nepřipustí v prostorech provozovny více osob, než je v prostorech provozovny míst k sezení pro osoby,
 • rozestupy 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
 • dezinfekce rukou, dezinfekce povrchů,
 • tanec není umožněn, s výjimkou oslavy svatby, registrovaného partnerství a hostiny po pohřbu,
 • v případě produkce živé hudby musí být vzdálenost zákazníků od místa určeného pro vystupující nejméně 2 m,
 • maximální možná cirkulace vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu,
 • informování zákazníků o podmínkách a pravidlech,
 • zakazuje zákazníkovi vstoupit do vnitřních a vnějších prostor provozovny, vykazuje-li klinické příznaky onemocnění COVID-19 a není-li, na místě schopen prokázat, že splňuje podmínky TON, tyto podmínky se nevztahují na provozovny stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

Prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení):

 • zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
 • dezinfekční prostředky u každého prodejního místa,
 • osoby usazeny tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou osoby sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí nejvýše 4 osoby,
 • rozestupy 1,5 metru, včetně čekací zóny.

Krátkodobé a rekreační ubytovací služby:

 • dezinfekce rukou a dezinfekce dotykových ploch,
 • ubytovací služby může poskytnout pouze osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a splňují podmínky stanovené TON,
 • bez splnění této podmínky lze ubytovací služby poskytnout v oddělených budovách osobám:
  • kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
  • v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek.

Lázeňská léčebně rehabilitační péče:

 • zakazuje se pacientovi nastoupit hospitalizaci, pokud vykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19 nebo nesplňuje podmínky stanovené TON,
 • hospitalizovaný pacient prokazuje splnění podmínek stanovených TON ve frekvenci každých 7 dní ode dne přijetí k hospitalizaci.

Provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center:

 • zakazuje se vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 nebo nesplňují podmínky stanovené TON,
 • v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 2 metry,
 • maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu.

Provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení, sauny a solné jeskyně:

 • zakazuje se vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 nebo nesplňují podmínky stanovené TON,
 • maximální kapacita 75 % osob z maximální kapacity návštěvníků areálu,
 • maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu,
 • rozestupy 2 metry.

Povoz zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav:

 • maximální kapacita 1 osoba na 10 m2 vnitřní plochy,
 • rozestupy 2 metry,
 • zakazuje se účast na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcí osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 nebo které v případě skupinové prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 10 osob nesplňují podmínky stanovené TON.

Provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním,  jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let:

 • maximální kapacita 500 osob ve vnitřních prostorech nebo 1000 osob ve vnějších prostorech,
 • vést evidenci účastnících se osob,
 • zakazuje se účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než 10 osob, nesplňují podmínky stanovené TON,
 • jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se splnění podmínek TON jedenkrát za 7 dní.

Koncerty, hudební, divadelní, filmové a umělecká představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod., kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě:

 • maximální kapacita ve vnějších prostorech 5 000 osob, pokud je umožněna přítomnost diváků v sektorech na stání, organizátor nepřipustí přítomnost více diváků, než je 1 stojící divák na 4 m2 plochy určené pro stání,
 • u diváků v sektorech na stání rozestupy alespoň 2 metry,
 • maximální kapacita ve vnitřních prostorech 2 000 osob a zároveň nesmí být přítomno více diváků než 75 % celkové kapacity míst k sezení, všichni diváci musí být usazeni,
 • v případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 2 000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit nejvýše 50 % kapacity sedících diváků; všichni diváci musí být usazeni a je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo,
 • na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a které splňují podmínky stanovené TON,
 • vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m.

Konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě:

 • ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 10 osob,
 • při dodržení následujících podmínek nejvýše 500 osob ve vnitřních prostorech, nebo 1 000 osob ve vnějších prostorech – zakazuje se účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 nebo nesplňují podmínky stanovené TON,
 • uvedené podmínky se nevztahují na:
  • účast na svatbě, registrovaném partnerství a pohřbu, pokud se jich neúčastní více než 30 osob,
  • schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
  • shromáždění konaná podle zákona o právu shromažďovacím,
  • sportovní přípravu profesionálních sportovců a sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy za podmínky, že sportovci, rozhodčí a členové realizačního týmu nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a splňují podmínky stanovené TON,
  • v případě sportovní přípravy amatérských sportovců – maximální kapacita sportovců 50 ve skupině, vést evidenci osob účastnících se sportovní přípravy,
  • na sportovní utkání v rámci profesionální sportovní soutěže nebo sportovní soutěže organizované sportovními svazy za podmínky, že sportovci, rozhodčí a členové realizačního týmu nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a splňují podmínky stanovené TON, vede se evidence osob účastnících se sportovního utkání,
  • organizovanou činnost  pěveckých sborů, kterou lze organizovat za dodržení podmínek, že ve skupině je nejvýše 30 osob, mezi osobami jsou dodržovány rozestupy minimálně 2 metry a osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a splňují podmínky stanovené TON, vést evidenci účastníků.

Výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona o právu shromažďovacím:

 • mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,
 • ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, rozestupy alespoň 2 metry a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce.

Konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 10 osob:

 • účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň jedno sedadlo,
 • účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19 a splňuje podmínky stanovené TON.

 

Výjimky pro osoby ze společné domácnosti.

Grafický přehled, kde potřebuji TON je v příloze.

TON – testování, očkování nebo prodělaná nemoc.

 

·         Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Postačí zdravotnická obličejová maska (chirurgická rouška):

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Musí být respirátor filtrační třídy alespoň FFP2/KN95 bez výdechového otvoru/ventilku:

 • ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:
  • prodejna,
  • provozovna služeb,
  • zdravotnické zařízení,
  • zařízení sociálních služeb,
  • mezinárodní letiště,
  • vysoká škola, škola nebo školské zařízení, s výjimkou žáků základní školy při vzdělávání v základní škole, školní družině nebo školním klubu, žáků nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu, žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře při vzdělávání na konzervatoři a uchazečů o vzdělávání ve střední škole při přijímací zkoušce, pokud používají chirurgickou roušku,
  • muzeum, galerie, výstavní prostor, veřejnosti přístupný památkový nebo kulturní objekt (hrad, zámek a obdobný historický objekt apod.), hvězdárna a planetárium nebo místo, kde se koná veletrh nebo prodejní hospodářská výstava,
  • herna, kasino, hudební, taneční, herní a podobný společenský klub nebo diskotéka,
  • v prostředcích veřejné dopravy,
  • ve vnitřních prostorách provozovny stravovacích služeb,
  • jde-li o diváky přítomné na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých přestaveních, v cirkusech a varieté a na sportovních utkáních,
  • při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě,
  • při účasti na veřejné nebo soukromé akci, při níž dochází ke kumulaci osob na jednom místě a ve stejném čase v počtu vyšším než 10 osob, jde-li o vnitřní prostory staveb, nebo 30 osob, jde-li o vnější prostory, a to včetně shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím, ve vnějších prostorech to platí v případě, kdy osoby mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

·     

    Opatření při vstupu do České republiky

·         Na výklad je nutný použít algoritmus – viz příloha.

·         Obecně platí:

 • máme 5 kategorií zemí dle rizikovosti,
 • seznam zemí je vydávám sdělením MZ + web stránky MZ,
 • platí pravidlo pobytu v cizí zemi více než 12 hodin za posledních 14 dní,
 • příjezdové formuláře a podmínky pro testované a očkované cestovatele,
 • povinnosti zaměstnavatele nevpustit osoby na pracoviště pokud nesplňují očkování nebo testy při pobytu 24 hodin u sousedních státu a 12 hodin u ostatních států.

·         Opatření související s očkováním

·         Povinnosti pro poskytovatele zdravotních služeb + lhůty, hlášení a typy vakcín.

Ode dne 15. července 2021 termín pro podání druhé dávky léčivého přípravku - očkovací látky:

 • 1. COMIRNATY – termín pro podání druhé dávky 21 až 23 dní od podání dávky první,
 • 2. VAXZEVRIA 2 – termín pro podání druhé dávky 84 až 91 dní od podání dávky první,
 • 3. SPIKEVAX (MODERNA) – termín pro podání druhé dávky 25 až 35 dní od podání dávky první.    

·         Opatření ve školství

·         Z důvodu prázdnin není příliš na pořadu dne, uvidíme co přinese září 2021.

        

·         Opatření v oblasti sociálních služeb a péče

·         Povinnosti pro poskytovatele sociálních služeb – ochranné prostředky dýchacích cest, testování, omezení návštěv, vnitřní regulační opatření, karantény a izolace, hlásné služby.

       

·         Opatření v oblasti zdravotnictví

·         Obdobné jako u sociálních služeb.

        

·         Testování

Test hrazený z veřejného zdravotního pojištění – testy jsou žadatelům poskytovány zdarma:

 • POC antigenních testů - nejvýše jedenkrát za 7 dnů,
 • RT PCR testy – nejvýše dvakrát v kalendářním měsíci.

       

·         Další opatření

Zařazení koronaviru na seznam nakažlivých nemocí.

Nakládání s odpady.

Přílohy

Kde potřebuji potvrzení

kde_potrebuji_potvzeni_3105.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 80,73 kB

Návod na registraci a rezervaci k očkování

návod na registraci a rezervaci - OČM v2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 247,85 kB

Pravidla pro vstup do ČR

Pravidla pro vstup do ČR.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 163,78 kB
Datum vložení: 23. 7. 2021 10:11
Datum poslední aktualizace: 23. 7. 2021 10:24
Autor: Správce Webu

Počítadlo

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 65
TÝDEN: 1545
CELKEM: 883364

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Překlad (translations)