Město Plesná
Město Plesná

  Virtuální prohlídka města ZDE

Kompostování

logo

Kompostování  v  Plesné

V rámci dotačního programu na projekt Domácí kompostování  z Operačního programu Životní prostředí, spolufinancovaného Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR získalo město Plesná dotací i na pořízení 190 ks  domácích kompostérů Thermo-Star 1000 l.
Město Plesná nabízí obyvatelům města využívání kompostérů na základě smlouvy  o výpůjčce a za níže uvedených podmínek:

• Koncový uživatel je vlastníkem pozemku v katastru města Plesná, na kterém bude kompostér umístěn (příp. pozemek užívá na základě nájemní smlouvy s městem Plesná).
• Kompostér bude využívat výhradně ke kompostování biologicky rozložitelného odpadu z domácností a zahrad a to po celou dobu výpůjčky. Finální produkt, tj. kompost nebude sloužit ke komerčním účelům, ale k vlastnímu využití koncovým uživatelem.
• Uživatel bude kompostér vhodnou formou chránit před poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením a dále má povinnost tyto události bez zbytečného odkladu půjčiteli oznámit. Uživatel odpovídá půjčiteli za ztrátu, odcizení či poškození kompostéru a to po celou dobu, kdy má kompostér ve výpůjčce.
• Vypůjčitel nepřenechá kompostér jiné osobě a nebudou jej využívat podnikatelské subjekty.
• Kompostér bude používán v souladu s pokyny výrobce a návodem k použití.
• Půjčitel je po předchozím upozornění vypůjčitele oprávněn požadovat přístup ke kompostéru  za účelem kontroly, zda je kompostér užíván řádně v souladu s touto smlouvou. Spolu s půjčitelem se mohou kontrol účastnit i zástupci národních i evropských kontrolních úřadů a zástupci poskytovatele dotace.
• Vypůjčitel se zavazuje vrátit kompostér neprodleně po výzvě, jestliže kompostér není užíván řádně v souladu s jeho určením.
• Doba výpůjčky bude  do 31. 12. 2021. Po dobu výpůjčky je jediným a ničím neomezeným vlastníkem kompostéru město Plesná. Dalším dnem se stává vlastníkem kompostéru vypůjčitel.
• Vypůjčitel uhradí před podpisem smlouvy městu Plesná část spoluúčasti na pořízení kompostéru – nájem, který tvoří  200,- Kč. Cena kompostéru je 2 850.-Kč .  
• Každá domácnost bude mít možnost získat 1 ks kompostéru. Na výpůjčku kompostéru není právní nárok.
• Smlouvy na výpůjčku kompostéru se zpracovávají a podepisují na MěÚ Plesná, - pokladna (pí Malá tel. 354 596 576) a odebírají v TS města Plesná v rozložené stavu. 
Před podpisem smlouvy je nutno doložit platný občanský průkaz vypujčitele a číslo parcely, na které bude kompostér umístěn.

Tajemník MěÚ

Komposter

Smlouva o výpůjčce a darování č............... uzavřená podle ustanovení § 2193 a násl. a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany:

Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Adresa:
Kontakt (tel., e-mail):

dále jen vypůjčitel,

Parcelní číslo pozemku pro umístění kompostéru: 000/1 v k.ú. Plesná
Evidenční číslo kompostéru: 001

a

Město Plesná
5. května 301, 351 35  Plesná
IČ: 00254169
zastoupené tajemníkem MěÚ Ing. Vladimírem Mačičkou

dále jen půjčitel,

uzavřeli na základě vzájemné dohody dne ............  tuto smlouvu o výpůjčce a darování:

Článek I. - Předmět a účel výpůjčky

 1. Předmětem této smlouvy o výpůjčce je zahradní kompostér (dále jen kompostér), který slouží ke kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále jen „BRKO“).
 2. Půjčitel prohlašuje, že je oprávněným vlastníkem kompostéru typu Thermo-Star
  ev.č.  ........... v celkové pořizovací hodnotě Kč 2 850,-Kč včetně DPH.
 3. Kompostér byl pořízen za finanční podpory Fondů EU – Operační program životní prostředí (OPŽP) v rámci projektu „Nakládání s bioodpady “.
 4. Kompostér je poskytnut vypůjčiteli za nájemné 200,-Kč, uhrazené před podpisem této smlouvy.
 5. Kompostér bude předán na základě oboustranně podepsané smlouvy.

Článek II. - Doba výpůjčky

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do ...............

Článek III. - Darování

Půjčitel se zavazuje dnem následujícím po ...............- uplynutí doby výpůjčky stanovené v článku II. této smlouvy darovat předmět smlouvy dle článku I. a vypůjčitel se zavazuje tento dar převzít.

Článek IV. - Umístění kompostéru

 1. Kompostér musí být umístěn a používán v souladu s návodem, který bude předán vypůjčiteli současně s kompostérem. Kompostér je vhodné umístit na veřejně nepřístupném místě, aby bylo zabráněno jeho případnému zcizení nebo poškození cizím zaviněním.
 2. Vypůjčitel umístí kompostér na vlastním nebo pronajatém pozemku, který se nachází v katastrálním území města Plesná, přičemž je povinen kompostér chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením a nesmí jej přenechat do užívání třetí osobě. Vypůjčitel ani vlastník pozemku, v případě pronájmu, nebude uplatňovat po půjčiteli nájem za užívání části pozemku, na kterém bude umístěn kompostér v majetku půjčitele.

Článek V. - Povinnosti vypůjčitele

 1. Vypůjčitel je povinen udržovat kompostér po celou dobu výpůjčky v takovém technickém stavu, aby byla zachována jeho funkčnost a použitelnost.
 2. Vypůjčitel souhlasí s tím, že oprávnění zástupci půjčitele, mohou provést kontrolu umístění kompostéru a jeho využívání v souladu s touto smlouvou. Při porušení této povinnosti je půjčitel oprávněn po vypůjčiteli požadovat finanční úhradu ve výši pořizovací hodnoty kompostéru uvedené v článku I. odstavci 2. této smlouvy.
 3. Vypůjčitel kompostéru se zavazuje oznámit půjčiteli veškeré změny skutečností uváděných v této smlouvě (změna adresy bydliště, adresa umístění kompostéru apod.).
 4. Za případné škody na kompostéru nese odpovědnost vypůjčitel, který je povinen v případě poškození kompostéru na vlastní náklady uhradit opravy nebo výměny jednotlivých dílů. Tyto povinnosti se nevztahují na závady vzniklé výrobní vadou po dobu záruky poskytovanou výrobcem kompostéru (5 let).
 5. Vypůjčitel má právo kdykoliv od této smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení půjčiteli. Ke dni odstoupení předá vypůjčitel složený a vyčištěný kompostér půjčiteli, nebo uhradí jeho pořizovací cenu. Volba varianty je na vypůjčiteli.
 6. Vypůjčitel je povinen ukládat do kompostéru po celou dobu jeho životnosti biologicky rozložitelný odpad ze zahrady a domácnosti, a to zejména trávu, listí, drobné větve, uvadlé květiny, třísky, piliny, trus malých býložravých zvířat, zbytky ovoce a zeleniny, vaječné skořápky, kávové zbytky, čajové sáčky, hnědou lepenku, novinový papír apod.
 7. Vypůjčitel je povinen neukládat do popelnice či kontejneru na směsný komunální odpad výše uvedené biologicky rozložitelné odpady.
 8. Vzniklý kompost je majetkem vypůjčitele, který zabezpečí na svůj náklad jeho účelné a ekologické využití.
 9. V případě zcizení nebo neopravitelného poškození je vypůjčitel povinen pořídit si na vlastní náklady nový kompostér stejných parametrů, a to i opakovaně po dobu trvání výpůjčky.
 10. V případě úmrtí vypůjčiteli přecházejí veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na dědice po vypůjčitele. Dědic je povinen o úmrtí vypůjčitele půjčitele neprodleně informovat.
 11. Dědic je povinen splnit ustanovení článků I. a IV. této smlouvy.
 12. Nesplní-li dědic skutečnost uvedenou v odstavci 11. tohoto článku smlouvy je povinen kompostér navrátit (vyčištěný a rozebraný, tj. v původním stavu) nebo uhradit pořizovací cenu kompostéru půjčiteli a to nejpozději do 30 kalendářní dnů ode dne nabytí dědictví.

Článek VI. - Práva a povinnosti půjčitele

 1. Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli kompostér dle této smlouvy a seznámit ho s podmínkami jeho užívání.
 2. Půjčitel se zavazuje, že v případě zjištění závady výrobního charakteru, která bude bránit obvyklému užívání kompostéru v souladu s účelem výpůjčky, zabezpečí u výrobce záruční servis po dobu stanovenou výrobcem. Předpokladem uznání výrobní vady a případné reklamace kompostéru je posouzení této vady odborným pracovníkem výrobce.
 3. Půjčitel je oprávněn provádět fyzickou kontrolu kompostéru včetně ověření, zda vypůjčitel užívá kompostér v souladu s jeho určením.
 4. Půjčitel se zavazuje zaslat vypůjčiteli Dotazník sloužící k zjištění zkušeností a spokojeností s projektem.
 5. Zjistí-li půjčitel provedenou kontrolou, že vypůjčitel kompostér nevyužívá v souladu s článkem IV. a V. této smlouvy, je vypůjčitel povinen vrátit půjčiteli kompostér (vyčištěný a rozebraný, tj. v původním stavu), nebo uhradit pořizovací cenu kompostéru, a to do 30 dnů od písemné výzvy půjčitele.

Článek VII. - Závěrečná ustanovení

 1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě. Po jejich podpisu oběma smluvními stranami se stávají nedílnou součástí této smlouvy.
 3. Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv města Plesná, která je veřejně přístupná. Smluvní strany udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
 4. Smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
 5. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.
 6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

 

Počítadlo

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 171
TÝDEN: 953
CELKEM: 904212

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Překlad (translations)