Město Plesná
Město Plesná

Knihovní řád

Městský úřad Plesná, 5. května 301,  351 35 Plesná

Knihovní řád Městské knihovny v Plesné

V souladu se zřizovací listinou  Městské knihovny v Plesné, schválenou zastupitelstvem města, usnesením č. 38/07-02 ze dne 3. července a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

 I. Základní ustanovení

Čl. 1
Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12  zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a) výpůjční služby
b) meziknihovní služby
c) informační služby:

a) informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
b) informace z oblasti veřejné správy
c) ústní informace bibliografického a faktografického charakteru   

2. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně

3. Knihovna poskytuje tyto placené služby:

-  meziknihovní výpůjční služba MVS  (poštovné pokud je účtováno)
Tyto služby knihovna poskytuje na základě požadavku uživatele v souladu s odst. 2 až 4  zákona číslo 257/20001 Sb., knihovního zákona, to znamená, že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.   

4. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány  ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou č. 1 tohoto KŘ.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3
Registrace uživatele

 1. Uživatelem knihovny se může stát každá  fyzická nebo právnická osoba  
  Vyplněním přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, na základě které mu  bude vydán čtenářský průkaz. Podpisem přihlášky uživatel potvrzuje, že je obeznámen s Knihovním řádem a bude jej dodržovat a zároveň podle zákona č. 101/2002 O ochraně osobních údajů uděluje knihovně souhlas s evidováním a využíváním osobních údajů pro potřeby uvedené v odstavci 4.
 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující  osobní údaje:  jméno, příjmení, bydliště a datum narození, e-mail, telefonní číslo.
 3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 4. Knihovna je zaregistrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3, jako správce, který má oprávnění shromažďovat osobní údaje uživatelů na základě zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.                                       

Údaje na přihlášce slouží knihovně k identifikaci osoby při správě svěřeného majetku, při vzájemné komunikaci mezi knihovnou a čtenářem a pro potřeby statistiky. Ochrana osobních údajů před zneužitím je zajištěna odpovědnými pracovníky a garantována knihovnou podle Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny, která je přílohou č.2 tohoto KŘ.

ČL. 4
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka.  Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku.  Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

Čl. 5
Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 3. Uživatel může kopírovat informace získané dle potřeby z bází dat v internetu. 
 4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb.  - autorský zákon).

III. Výpůjční řád 

Čl. 6
Zpřístupňované knihovní dokumenty

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty)  z knihovního fondu jiných knihoven prostřednictvím meziknihovních služeb.
 2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.
 3. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

Čl. 7
Rozhodnutí o půjčování

Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou  dokumentů:

a)      kterým  by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b)      které  jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

c)      jejichž půjčování by  bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.), které byly  vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky  pouze v prostorách knihovny.

Čl. 8
Postupy při půjčování

1.    Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady knihovníkovi. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu.

Čl. 9
Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro  půjčování  mimo knihovnu je  1 měsíc. Výpůjční lhůta  může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
 2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu,  případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 10
Vracení vypůjčeného dokumentu

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 11
Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 2. Množství půjčených dokumentů mimo knihovnu stanoví knihovník.
 3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 4. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.
 5. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 6. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 12
Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody (uvedení do předešlého stavu) obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže takový způsob náhrady není možný nebo účelný, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 13
Přestupky proti Knihovnímu řádu

 1. Vymáhání nevrácených výpůjček:
  Knihovna  vymáhá upomínkami vrácení dokumentů.  Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis  s vědomím obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.
 2. Vymáhání nevrácených výpůjček:
  Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách,  z nichž poslední je doporučený dopis MěÚ) následuje vymáhání právní cestou
 3. Ztráta průkazu uživatele:
  Za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

Čl. 14
Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně  platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.
Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.
Ruší se Knihovní řád ze dne 8. 7. 2002.
Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

VI. Přílohy Knihovního řádu

Příloha č. 1 Ceník placených služeb v Městské  knihovně v Plesné.
Směrnice č. 2 o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

V Plesné 21. 5. 2018    

Ceník poskytovaných služeb /příloha č. 1/

Registrační poplatek pro kalendářní rok:

Dospělí            50,-- Kč
Důchodci         30,--  Kč
Děti, studenti   30,-- Kč

Poplatky za pozdní vrácení knih:

1. Upomínka – 10,-- Kč
2. Upomínka – 15,-- K
3. Upomínka – 35,-- Kč

Doporučený dopis – 35,-- Kč + poštovné

Ztráta čtenářského průkazu: 10,-- Kč

Manipulační poplatek při ztrátě knihy: 10,-- Kč

Zprostředkování knihy MVS:  15,-- Kč

Kopírování:

Černobílá kopie:
A4  jednostranná 2,-- Kč
A4  oboustranná  3,-- Kč
A3 jednostranná  3,-- Kč
A3 oboustranná   4,-- Kč

Barevná kopie:
A4 jednostranná 12,-- Kč
A4 oboustranná  20,-- Kč
A3 jednostranná 30,-- Kč
A3 oboustranná  50,-- Kč

Laminování:
A4 – 17,-- Kč
A3 -  34,-- Kč

Kroužková vazba:
Lišta vázací malá  12,-- Kč
Lišta vázací velká 16,-- Kč

Přední strana:
A4 fólie      čirá   11,-- Kč
A4 fólie barevná 12,-- Kč

Zadní strana
A4 karton bílý         4,-- Kč
A4 karton barevný 10,-- Kč

Odeslání e-mailové zprávy: 20,-- Kč                                                                                         

Směrnice č. 2

Jak Městská knihovna Plesná nakládá s osobními údaji a k čemu je využívá? Jak je chrání?
Informace pro uživatele služeb Městské knihovny v Plesné

Ochrana osobních údajů se, s účinností od 25. května 2018, bude ve všech členských státech ER řídit závazným Nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). To nařízení nově upravuje v zájmu vyšší ochrany osobních údajů podmínky jejich zpracovávání. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout všem uživatelům služeb MK Plesná informace o tom, jaké osobní údaje o nich shromažďuje, jak s nimi nakládá, z jakých zdrojů je získává, k jakým účelům je využívá, komu je smí poskytnout, kde může uživatel získat informace o svých osobních údajích, které MK Plesná zpracovává a jak jsou údaje zabezpečeny.

Tyto zásady jsou veřejně přístupné na webových stránkách Města Plesná.

 1. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

MK Plesná o každém svém individuálním uživateli shromažďuje tyto údaje: jméno a příjmení, bydliště, údaje o vzniku a zániku členství, kontaktní údaje pro komunikaci, zejména e-mailovou adresu a telefon, viz Knihovní řád.

Základní agendy

1.1. Seznam uživatelů knihovny

1.2. Registrační formuláře

1.3. Evidence výpůjček uživatelů knihovny

1.4. Fotodokumentace z akcí a setkání pro propagaci a marketing MK Plesná

 1. Proč MK Plesná zpracovává osobní údaje svých čtenářů?

Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány z důvodů, které vyplývají z činnosti MK Plesná a zákona č. 257/ 2001 Sb., který ukládá knihovně povinnost chránit knihovní fond a  ke statistickým údajům o činnosti knihovny.

 2.1 Kontaktní údaje /e-mailová adresa, telefonní číslo/ jsou využívány pro efektivnější komunikaci s uživateli a pro jejich informování o aktivitách MK Plesná.

2.2 Základní forma komunikace mezi uživateli a knihovnou probíhá z ekonomických důvodů elektronickou formou. Poskytnutí elektronických údajů /e- mail, telefonní číslo/ je dobrovolné, závisí na rozhodnutí uživatele a na tom, zda o tento způsob komunikace má uživatel zájem. Rovněž může požádat o zrušení tohoto způsobu komunikace. Pokud si uživatel zruší elektronický způsob komunikace, musí počítat s tím, že si podstatně omezí možnost být informován o blížícím se konci výpůjční lhůty, čekající rezervaci, plánovaných akcích knihovny či jiných aktuálních sdělení.

2.3 Zařazení e-mailové adresy uživatele do databáze knihovny je nabízeno uživatelům knihovny jako součást přihlášky. Uživatel může zařazení e-mailové adresy do elektronické databáze odmítnout.

2.4 Poštovní adresa je využívána pro komunikaci s uživateli, kteří nemají e-mailovou adresu a pro zasílání tištěných materiálů.

2.5 Všechny osobní údaje zpracováváme na základě smlouvy /přihlášky uživatele/, případně z důvodu oprávněného zájmu.

3. Kde své údaje najdete

3.1 Osobní údaje uživatelů MK Plesná nejsou volně k dispozici ani v knihovně, ani na internetu.

3.2 Uživatel má právo požádat si o výpis svých osobních údajů ze seznamu uživatelů MK Plesná.

3.3 Pokud má uživatel jakékoliv nejasnosti, stížnosti, dotazy ohledně osobních údajů, může se obrátit

s dotazem na UOOU.

 1. Aktuálnost a úprava osobních údajů

MK Plesná se snaží udržovat uchovávané osobní údaje v seznamu uživatelů aktuální, ale současně je jejich aktualizace závislá na tom, zda uživatel neprodleně informuje MK v  Plesné o změně osobních údajů.

 1. Jak dlouho údaje uchováváme

5.1   Údaje v seznamu uživatelů jsou uchovávány po dobu členství v MK Plesná, prodlouženou o 2 roky po ukončení členství. Během této doby má uživatel možnost si členství jednoduše  obnovit. Po uplynutí 2 let jsou osobní údaje členů, kteří ukončili členství, anonymizovány a předány do archivu.

5.2   O smazání osobních údajů ze seznamu uživatelů je možné si požádat ihned po ukončení členství.

5.3   Osobní údaje o účastnících akcí /zpravidla jméno a příjmení/ pořádaných MK Plesná jsou smazány do tří měsíců po ukončení akce, pokud účastník při registraci nedal souhlas k dalšímu využití kontaktních údajů.

 1. Jak MK Plesná zpracovává osobní údaje svých uživatelů?

6.1   Základní osobní údaje získá MK Plesná jako součást písemné smlouvy /přihlášky/ pro potřeby evidence uživatelů.

6.2   MK Plesná zpracovává osobní údaje seznamu svých uživatelů ve vlastním systému a nikomu je za účelem správy nepředává. Seznam uživatelů MK Plesná je přístupný pouze osobám, které určí Městský úřad Plesná. Zpravidla se jedná o sobou pověřenou zpracováním seznamu uživatelů. Příslušný IT pracovním má přístup do celého seznamu všech uživatel. Přístup do počítačů je chráněn osobním heslem.

6.3   Veškeré osoby, které s osobními údaji uživatelů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

6.4   Osobní údaje v dohodách a smlouvách MK Plesná, jsou v některých případech předávány jako doklad pro vyúčtování a realizaci projektů.

6.5   Informace o ochraně osobních údajů využívaných MK Plesná je obsažena v Knihovním řádu.

V Plesné 21. května 2018

Počítadlo

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:352
TÝDEN:2657
CELKEM:1145916

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Překlad (translations)